پروژه الم لاینز1
موقعیتمازندران شهرستان تنکابن
سمتطراحی، نظارت سازه،  تاسیسات و سرپرست اجرا
کارفرمامهندس ابطحی و مهندس ایازی
معمار مهندس میثم حاتمی
شروع ساختمرداد ماه 1400
پایان پروژه دی ماه 1401