پروژه مسکونی خاکی 2 بابل
موقعیتمازندران شهرستان بابل
طرحمهندسی برج سازان و ام. ای. آفیس
تاریخ ارائه طرح1401

در زمانی که پروژه H به ما معرفی شد با توجه به بافت قدیمی و نزدیکی پروژه به خانه میراثی، بر آن شدیم که طراحی نما از این منطقه دور نشود و بافت منطقه ای را دست خوش تغییرات ننمایم. بنابراین تیم طراحی ما این اصل را بعنوان چالش پروژه بر خود الزام دانست و با کمی جسارت ارائه نمای رستیک پیشنهاد شد، اما متاسفانه کارفرما این پیشنهاد را مورد استقبال قرار نداد و نمای مدرن را مد نظر داشت بنابراین با استفاده از شیطنیت های کوچک همانند استفاده از یک ناحیه فخرمدین و یا استفاده از آجر در نما سعی کردیم تا حدودی بافت سنتی و مدرن در هم تلفیق کنیم، تا از این دغدغه تا حدی عبور نماییم.

از طرفی محدودیت های از قبیل داشتن بازشوی حداکثری و محدودیت استفاده از المان جامد در نمای اصلی از دیگر چالش های پروژه بود که با توجه به خواسته کار فرما در ادامه با آنها روبه رو شدیم.

ضمن آنکه نمای اصلی پروژه در جهت غرب جغرافیایی قرار دارد، نور غرب، نور مطلوبی نبوده و در بازه هایی از زمان آزاردهنده می باشد؛ لذا با استفاده از یک المانی پوسته ای چوب و المان فخر مدین علاوه بر تامین خواسته کارفرما (استفاده حداکثری از بازشو) این نور را اصلاح کردیم.

علاوه بر آن وجود نمای flat و ارتفاع و بر کم ساختمان و عدم امکان ایجاد المان های جامد و عدم امکان استفاده از بازی احجام در طراحی نما و یا حتی اجرای نمای حفره ای تمامی بر آن شد که با استفاده از متریال و رنگ، ایده آل ترین نمای مدرن با تامین خواسته های کارفرما ارائه دهیم.