پروژه ۱۲ واحدی رسولی نوشهر

موقعیت:مازندران – نوشهر
مساحت:2000 متر مربع
تاریخ:1392-1393
نظارت و اجرا :مهندسان ام. ای. آفیس