پروژه مجتمع مهندسان بابل

موقعیت:مازندران – بابل
مساحت:24000متر مربع
معمار:شرکت پیبنارگ
مجری:شرکت چپر
سرپرست کارگاه:مهندس محمد جواد امامقلی زاده
تاریخ:1394-1398