پروژه ویلایی مهندس باقرتبار

موقعیت:مازندران- بابل
طراحی سازه:M.E office
طراحی معماری:گروه معماری کنج
کارفرما:آقای باقرتبار
تاریخ ارائه طرح:1399