شهرک گهرباران ساری

موقعیت:مازندران- ساری- گهرباران
مساحت:6000 متر مربع
مظارت عالیه:مهندس محمد جواد امامقلی زاده
تاریخ:1391-1393