موقعیت:مازندران – بابلسر
طراحی سازه:مهندس محمد جواد امامقلی زاده- مهندس سید علی موسوی
معماران:مهندس عرفان نیکنفس- مهندس سینا قریشی
کارفرما:آقای رضا
تاریخ ارائه طرح:1399